Note of LA - THIRD EYE CHAKRA Fine Mist Solfa Spray